محمد خیراندیش
فردی آرام، مشتاق یادگیری و آشنایی با افراد جدید،متعهد به کار.
دریافت رزومه