علیرضا رجایی
مدیر عامل و توسعه دهنده ارشد اندروید در شرکت ایده بنیان سپاهان ارسس
Get the Resume