اتباکسBETA
Alireza Nazari Alireza Nazari

Android Developer

+4 years experience in Android Development and Software engineering student at Tehran ShamsiPour university . Professional working with Java and Kotlin and also worked with lots of Android technologies like : Dagger , Rx , DataBinding , Anko , Coroutines , Kodein , Retrofit , Realm , and etc. also worked with Android Architectures like Clean , MVVM , MVP .

Skills

Android Development
Clean Architecture
dagger
rxjava
Java
Material Design
ORM
Google Maps
retrofit
fabric
MVP
JWT and Oauth2
MVVM
Kotlin
Kodein
Coroutine
Realm
Anko
Navigation Component
Koin
Room Database
Socket Programming
Push Notification
MVP Architecture

Language Skills

English language
Turkish Language

Software Skills

Slack
Trello
Git VCS
postman

Work Experience

iGap Messenger - Kian Iranian

Android Developer
Tehran, Iran
Working on iGap Messenger main application and services like C-Pay , Advertisement , Parsian Mobile Bank
Recent projects on iGap Messenger - Kian Iranian

Netbar - Fanavaran Mabna Jahan

Senior Android Developer
Tehran, Iran
Build and develop Netbar applications (Customers , Drivers , Agents)
Recent projects on Netbar - Fanavaran Mabna Jahan

Shams Afzar

Android Developer
Tehran, Iran
Build and develop NearFood delivery application and Rah-e Heyat advertisement base application
Recent projects on Shams Afzar

Mobasherin Co

Android Developer
Tehran, Iran
Build and Develop Poorson (Student and Teachers social media and Q&A ) application and Telexiran News agency
Recent projects on Mobasherin Co

Freelance

Android Developer
Tehran, Iran

Education

ShamsiPour University

Software Engineering
,
Bachelor's degree
accepted with 80 in national exam

ShamsiPour University

Software Engineering
,
Associate degree
accepted with 48 in national exam

Shohada Shahriyar

Computer Science
,
Diploma

Awards

  • Best transportation startup (Netbar)

    from Tehran International exibit

Social Media

Contact Info

  • Tehran, Iran
قالب PDF
یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.

ارسال پیام به

  • کد ویجت

    کد زیر رو در سایتتون قرار بدید. ویجت این پروفایل در صفحه شما نمایش داده می‌شه و کاربر‌ها به صورت مستقیم به این رزومه دسترسی پیدا میکنن. نمونه ویجت