یاسر کریمی
مهندس کامپیوتر و برنامه نویس
دریافت رزومه