مهدی خسروی
مهندس کامپیوتر / مدیر محصول / مدیر پروژه
دریافت رزومه