اتباکسBETA
Gilibo for Android - Pouya Saadeghi

Gilibo for Android

شهریور 1394 - آبان 1394

Gilibo is an upcoming audiobook store. Listen to the free or paid audiobooks on you android device.

Gilibo for Android - Pouya Saadeghi -
Gilibo for Android - Pouya Saadeghi - App icon
App icon
Gilibo for Android - Pouya Saadeghi - Book Details
Book Details
Gilibo for Android - Pouya Saadeghi - Book Chapters
Book Chapters
Gilibo for Android - Pouya Saadeghi - Book Summary
Book Summary
Gilibo for Android - Pouya Saadeghi - Cart
Cart
Gilibo for Android - Pouya Saadeghi - Grid Layout
Grid Layout
Gilibo for Android - Pouya Saadeghi -
Gilibo for Android - Pouya Saadeghi - List Layout
List Layout
Gilibo for Android - Pouya Saadeghi - Playlist
Playlist
Gilibo for Android - Pouya Saadeghi - Player Seekbar
Player Seekbar
Gilibo for Android - Pouya Saadeghi - Register Form
Register Form
Gilibo for Android - Pouya Saadeghi - Player
Player
Gilibo for Android - Pouya Saadeghi - Wireframes
Wireframes
رزومه Hamid Reza Saberi Hamid Reza Saberi Android Developer

Front-End and Back-End

رزومه Pouya Saadeghi Pouya Saadeghi UI/UX Designer

ابزارهای استفاده شده

  • Balsamiq Mockups
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop

به اشتراک بذارید

یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.