AtboxBETA
سیستم تحویل  دارو در هلند - محمد کزازی

سیستم تحویل دارو در هلند

این سیستم جهت تحویل دارو به بیماران در کشور هلند طراحی و اجرا گردیده است . روال کار به این صورت است که سیستم به عنوان ورودی از تمام نرم افزار های مدیریت داروخانه در این کشور ورودی ها را دریافت میکند و پس از آنالیز آنها و مطابقت با لیست مشتریان دارو خانه آنها را دسته بندی و با در نظر گرفتن فاصله آنها از داروخانه ، تعداد پیک های داروخانه در روز، سایز بسته و زمان آماده شدن دارو برنامه تحویل آنها را تنظیم می کند.
همچنین این سیستم کلیه موارد مالی مشتریان را ثبت و پیگیری میکند . تمامی تراکنش های مالی نیز در این سیستم ثبت میگردد. هم چنین هر پیک در داروخانه دسترسی به اپلیکیشن مخصوص را دارد که همه برنامه زمان بندی و مسیر را در آن میبیند . کلیه رفتار پیک ها ضبط میگردد و بر اساس زمان تحویل و سرعت و دقت آنها نیز به آنها امتیاز میدهد .

Resume محمد کزازی محمد کزازی مدیر محصول و برنامه نویس ارشد Front-End

Product Manager, Product Design, Angular 8

Share

or

Login with Email

or

Register with Email