AtboxBETA
اپلیکیشن Camlight - محمدجواد اکبریان

اپلیکیشن Camlight

July 2019 - September 2019

این پروژه جهت همکاری با پزشکان و توسعه ابزار معاینه پزشکی طراحی شده و در حال توسعه است. در این پروژه از دوربین گوشی و همچنین دیتابیس sqlite استفاده شده است

tools

  • Android Studio

Tags

Share

or

Login with Email

or

Register with Email