AtboxBETA
حسابداری شخصی - Ali Abdian

حسابداری شخصی

March 2019 Until now

ثبت خرج و مخارج و درآمد های خود به ساده ترین شیوه
• امکانات این اسکریپت
==================================
- ثبت و ویرایش دخل و خرج و درآمد
- اضافه کردن عکس برای هر دخل و خرج و درآمد
- استفاده از دسته بندی و زمان بندی برای هر رکورد
- جمع دخل و خرج و درآمد ماه کنونی

حسابداری شخصی - Ali Abdian - اضافه کردن دخل و خرج
اضافه کردن دخل و خرج
حسابداری شخصی - Ali Abdian - استفاده از عکس در تراکنش
استفاده از عکس در تراکنش
حسابداری شخصی - Ali Abdian - اضافه کردن درآمد
اضافه کردن درآمد
حسابداری شخصی - Ali Abdian - منوی اسکریپت
منوی اسکریپت
حسابداری شخصی - Ali Abdian - لیست تغییرات هر آپدیت
لیست تغییرات هر آپدیت
حسابداری شخصی - Ali Abdian - لیست تراکنش های دخل و خرج (قسمت ویرایش و حذف)
لیست تراکنش های دخل و خرج (قسمت ویرایش و حذف)
حسابداری شخصی - Ali Abdian - لیست تراکنش های درآمد (قسمت ویرایش و حذف)
لیست تراکنش های درآمد (قسمت ویرایش و حذف)
حسابداری شخصی - Ali Abdian - لیست دسته بندی ها (قسمت ویرایش و حذف)
لیست دسته بندی ها (قسمت ویرایش و حذف)

tools

  • CSS
  • HTML
  • PHPStrom
  • Laravel
  • PHP
  • mysql

Share

or

Login with Email

or

Register with Email