AtboxBETA
طراحی اپلیکیشن - سید محمدرضا قلعه نوی

طراحی اپلیکیشن

November 2018 - December 2018

طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری یک اپلیکیشن در ایران
این فقط بخشی از پروژه اصلی میباشد که برای نمونه اپلود شده است

Resume سید محمدرضا قلعه نوی سید محمدرضا قلعه نوی مدیر پروژه و ایده پرداز

اجرای این پروژه توسط تیم سید گرافیک انجام شده است

tools

  • ایلاستریتور
  • فتوشاپ

Share

or

Login with Email

or

Register with Email