AtboxBETA
اپلیکیشن iOS پیام مشاور - طاده آلکسانی

اپلیکیشن iOS پیام مشاور

August 2017 - September 2017

از آنجا که بهداشت روان پایه و اساس رشد انسان است، توجه به آن یکی از ملزومات زندگی موفق است. فراز و نشیب های بسیاری در زندگی وجود دارد که لازم است درباره آنها بحث و گفتگو شود. به همین منظور مرکز مشاوره دانشگاه تهران با هدف پیشگیری از آسیب­های روانی – اجتماعی اقدام به انتشار مجله پیام مشاور نموده است که در حدود ۱۵ سال است که هر ماه برای تمام دانشگاه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری چاپ شده است.

tools

  • Sketch App
  • xcode

Share

or

Login with Email

or

Register with Email