AtboxBETA
برنامه نویسی AVR برای پروژه مینی فریزر ۱۲ولتی - مسعود عزیزی

برنامه نویسی AVR برای پروژه مینی فریزر ۱۲ولتی

March 2018 - April 2018

این پروژه بومی در حقیقت یک یخچال با ابعاد کوچک برای استفاده در اتومبیل بود که صرفا برنامه نویسی و پروگرام کردن آی سی atimega8a که روی ترموستات اون توسط اینجانب انجام گرفت که برنامه نویسی اقلام زیر انجام گردید:
نحوه کار
به محض اتصال برق سیستم شروع به کار میکند
(نیازی به فشار دادن دگمه استارت نیست)
اگر دما بیشتر از دمای تنظیم شده باشد دیود چشمک میزند بعداز یک دقیقه رله شماره یک فعال میشود
اگر دما کمتر یا مساوی باشد روشن وثابت میماند
برای خاموش کردن و یا روشن کردن 3ثانیه دگمه فشار داده شود.
فرمان برای اجرا به رله با یک دقیقه تاخیر است
همیشه
...................................................................................................................................
دگمه توربو:
3ثانیه فشار داده شود رله شماره 2 فعال میشود
برای غیر فعال شدن رله 3 ثانیه فشار داده شود
در زمان فعال بودن رله..
دیود روشن
زمان خاموش بودن رله دیود خاموش است
........................................................................................................................................................................
تنظیم دما:
دگمه ست فشار داده میشود(3 ثانیه
همزمان دیود مربوطه روشن میشود
(اعلام میکند وارد ست شده اید)
up یا dnبا دگمه تنظیم دما دما تنظیم میشود
اگر 5ثانیه دگمه ست هم نزده شود و تغییری در دما ایجاد نشود
از حالت ست خارج شده اخرین دمای اعمالی لحاظ میشود
تنظیم دما با لبه پالس است
یعنی باید فشار داده وبعد رها شود.
نگه داشتن اپ یا دان باعث تغیر متوالی نمیشود

اگر دما به نقطه تعریف شده رسید برای قطع شدن فرمان رله بایک دقیقه تاخیر اجرا میشود

Share

AD
DigitalOcean cloud server
Get $100 free credit
Register Now
or

Login with Email

or

Register with Email

Have questions about Atbox?
Send a message to Atbox support.