AtboxBETA

سامانه مدیریت هوشمند سرباز

May 2019 Until now

سامانه مدیریت هوشمند منابع مورد نیاز برای سرباز از جمله مدیریت رفت و آمد در داخل پادگان، استفاده از منابع مانند حمام با استفاده از اطلاعات هویتی مانند اثرانگشت.

Share

or

Login with Email

or

Register with Email