AtboxBETA
تاکسی متر - محمدامین تقدسی

تاکسی متر

May 2012 - January 2013

ویژگی های اپلیکشن تاکسی متر
1- محاسبه هزینه بر اساس پارامتر های مختلف و نمایش آن بر روی دستگاه (پارامترهای کیلومتر پیموده شده و زمان استفاده از
خودرو و زمان توقف ها و ...)
2- امکان تنظیم تعداد مسافران و محاسبه نرخ برای حداکثر 4 مسافر مختلف کلید های بار اضافه، برون شهری و در بستی برای هر
یک از چهار مسافر ( فرمول های جداگانه برای هر کدام)
3- دریافت گزارشات مالی و کارکردی ازراهبر ( گزارش درآمدی بر اساس تاریخ، گزارش تعداد مسافرین و متوسط دریافتی از هر
مسافر، سرویس ها بر اساس تاریخ،کیلومتر پیموده شده براساس تاریخ )
و ...

Share

or

Login with Email

or

Register with Email