AtboxBETA
سیستم مدیریت هوشمند داروخانه در هلند - محمد کزازی

سیستم مدیریت هوشمند داروخانه در هلند

March 2019 Until now

این سیستم جهت مدیریت و هوشمند سازی داروخانه در کشور هلند طراحی و اجرا گردیده است . کلیه ارتباطات حوزه سلامت در این کشور در شبکه ملی آنها رد و بدل می شود و این سیستم متناسب با زیر ساخت آن کشور طراحی و اجرا گردیده است .
روال کار به این صورت است که پزشک ، داروهای یک بیمار را توسط ایمیل به داروخانه مربوطه ارسال می کند و سیستم به طور اتوماتیک آن را دریافت و آنالیز میکند . سپس چنانچه همه دارو های موحود در نسخه در داروخانه موجود باشد آن را در لیست تحویل قرار داده و در غیر این صورت کمبود دارو ها را برای لیست سفارش فردا تنظیم میکند . کارکنان داروخانه بر اساس لیست نسخه های روز و همچنین محل قرار گیری هر دارو در داروخانه آماده میکنند . بعد از آن تمام اطلاعات و آموزش مورد نیاز را بر روی لیبل چاپ و الصاق می کنند . بعد از آن نیز نسخه ها چک نهایی می شود و در قفسه های مخصوص جهت تحویل قرار می گیرد.

Resume محمد کزازی محمد کزازی برنامه نویش ارشد Front-End

Share

or

Login with Email

or

Register with Email