AtboxBETA
استراتژی محتوا - Yavar Moshirfar

استراتژی محتوا

August 2017 Until now

یکی از مهم ترین و ضروری ترین گام ها برای تولید محتوا «شناخت مخاطب» است. شناخت مخاطبی که قرار است محتوا را مصرف و برخی از اعمال مورد نظرما را انجام دهد. خود این گام و گام های بعدی در «استراتژی محتوا» مشخص می شوند. استراتژی محتوا راهکارهای ورود به بازار محتوا، تبلیغات، کانال ها و ... را شامل می شود. تهیه و تدوین این استراتژی است که به کسب و کارها در موفقیت در بازار محتوا و به طور خاص «دیده شدن» در فضای دیجیتال آنلاین کمک می کند.

tools

  • ورد
  • کورل

Share

or

Login with Email

or

Register with Email