AtboxBETA
پیام‌های تصویری - Sajjad Rad

پیام‌های تصویری

January 2014 - February 2014

پیام های تصویری اپی است که جملات برگرفته شده از احساسات مختلف را در قالب تصاویر فانتزی روایت می کند.

CV Sajjad Rad Sajjad Rad برنامه‌نویس

برنامه‌نویسی هسته اصلی برنامه

utensili

  • Eclipse
  • Android SDK
  • Photoshop

Condividi

o

Registrati con l'Email