اتباکسBETA

قالب رزومه رو انتخاب کنید

ساخت رزومه هیچوقت به این سادگی نبوده

 • Carol
 • Vanessa
 • Wanda
 • Pietro
 • Tatsu
 • Alexander
 • Felicia
 • Frost
 • Vixen
 • Falcone
 • Lester
 • Aztar
 • Manta
 • Illyana
 • Trigon
 • Franklin
 • Crane
 • Transonic
 • Ozymandias
 • Nova
 • Lorna
 • Stewart
 • Koriand'r
 • Faora
 • Galan
 • Terra
 • Brashear
 • Jessica
 • Misty
 • Theo
 • Manchester
 • Rand
 • Melissa
 • Tyrone
 • Mera
 • Sif
 • Stark
 • Constantine
 • Kane
 • Boston
 • Laufey
 • Jaina
 • Tora
 • Yabbat
 • Norrin
 • Jefferson
 • Zemo
 • Jubilee
 • Anna
 • Roman
 • Wilson
 • Katherine
 • Grayson
 • Megan
 • Tandy
 • Zatanna
 • Bobby
 • Luke
 • Slade
 • Doreen
 • Spector
 • Neena
 • Howard
 • Helena
 • Parker
 • Phoenix
 • Wayne
 • Shiera
 • Victor
 • Moone
 • Pepper
 • Oswald
 • Starr
 • Nebula
 • Natchios
 • Alfred
 • Erik
یا

ورود با نام کاربری یا ایمیل

یا

با ایمیل ثبت نام کنید.