دانیال سمیعی
مدیر منابع انسانی، کار آفرین حوزه فناوری و آینده پژوه
دریافت رزومه