علی علیزاده
متخصص شبکه های کامپیوتری (CISCO)
دریافت رزومه